Przejdź do treści

Pamięć o tych co odeszli…

Listopad to miesiąc refleksji i pamięci o bliskich zmarłych z naszych rodzin.Są to także chwile zadumy nad sensem istnienia i nieuchronnym przemijaniem życia.

Dlatego też zgod­nie z tra­dy­cją dele­ga­cja Miesz­kań­ców i pra­cow­ni­ków naszego DPS wybrała się na groby zmar­łych Pensjonariuszy już 31 października. Odwiedziliśmy cmentarz w Babicy , na którym spoczywają Panowie: Bogu­sław Gałuszka, Wie­sław Bajor, Fran­ciszek Jakiełła, Sta­ni­sław Motyka, Sta­ni­sław Kuska, Toma­sz Fur­tak i Anto­ni Moskot. Zostały tam zło­żone przygotowane przez terapeutów wieńce, oraz zapa­lone znicze.

W dzień Zaduszny 2 listopada Panowie Andrzej, Adam, oraz Bolesław odwie­dzili także groby swo­ich bliskich na cmen­ta­rzach w Dobrze­cho­wie i Brze­zi­nach. Następnie na cmen­ta­rzu w Dębicy wszy­scy pomo­dlili się przy gro­bie tra­gicz­nie zmar­łej pani Marty, która pełniła funkcję pracownika socjalnego Domu Pomocy Spo­łecz­nej w Babicy.

W drodze na cmentarze odwiedziliśmy też pana Michała, który przebywał w szpitalu w Krośnie. Odwiedziny były bardzo sympatyczne i dostarczyły wiele radości.

 

Napisz do nas
Skip to content