Sobótki 2013 w DPS Babica

17 marca 2014

Tradycją naszego Domu jest organizowanie „Sobó­tek” w budynku Filii w Pstrą­go­wej Woli. Jednak 20 czerwca 2013 roku wbrew tradycji Sobótki obchodziliśmy w DPS w Babicy.
W tym cza­sie odby­wały się: roz­grywki spor­towe, gry i zabawy, wspólne bie­sia­do­wa­nie przy grillu oraz roz­da­wa­nie pre­zen­tów imie­ni­no­wych.
W trak­cie zabawy Pano­wie wzięli udział w takich kon­ku­ren­cjach indy­wi­du­al­nych jak: rzuty do kosza, rzuty piłecz­kami teni­so­wymi do celu, skoki w wor­kach, dry­bling piłką nożną mię­dzy pachoł­kami, zamia­ta­nie piłki do pudełka.
Wszyst­kim naj­bar­dziej podo­bało się zamia­ta­nie piłki do pudełka, ponie­waż dostar­czyło wiele śmie­chu i zmo­bi­li­zo­wało wszyst­kich do gło­śnego kibi­co­wa­nia swoim fawo­ry­tom.
Impreza została prze­rwana obia­dem, po któ­rym każda osoba obcho­dząca imie­niny w mie­sią­cach maju i czerwcu otrzy­mała upo­minki, po uprzed­nim odśpie­wa­niu tra­dy­cyj­nego „100 lat”. Nasze upominki tym razem zgodnie z tradycją wręczyła Pani Dyrektor. Następ­nie wszy­scy roz­po­częli bie­sia­do­wa­nie przy grillu, które obej­mo­wało: jedze­nie kieł­ba­sek, wesołe roz­mowy, śpie­wa­nie popu­lar­nych pio­se­nek, a także tańce integracyjne.
Impreza zakończyła się ok. 16:00.

Prace terapii

Prace terapii 2016

Prace Mieszkańców

Galeria zdjęć domu

„Rośnie, jak na drożdżach” 2019

Sobótki na Filii 2019