Przejdź do treści

Wielkanoc 2013

  Wielkanoc to czas najważniejszy dla wszystkich katolików.
  Poprzedza go okres przygotowania do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego- Wielki Post, który jest bardzo istotny także dla naszych Mieszkańców, dla­tego w każdy pią­tek z pomocą tera­peu­tów odpra­wiali Drogę Krzy­żową, a w nie­dzielę uczest­ni­czyli we Mszy Świętej i nabożeństwie Gorzkich Żali- jednym z najstarszych nabożeństw pokutnych w Polsce.
  Również w tym roku w naszym Domu odbyły się Reko­lek­cje Wiel­ko­postne, pro­wa­dzone przez Księdza Piotra Ciubę.
  W trak­cie reko­lek­cji Miesz­kańcy mieli moż­li­wość wysłuchania interesujących i skłaniających do refleksji nauk Księdza rekolekcjonisty oraz sko­rzy­sta­nia ze spo­wie­dzi wiel­ka­noc­nej.
  W Wiel­kim Tygo­dniu wszy­scy z radością ozdabiali każ­dy pokój, świetlicę, w której pojawił się Grób Pański, biura i stół wiel­ka­nocny, na któ­rym w Wielką Sobotę pra­cow­nicy kuchni roz­ło­żyli pokarmy do poświę­ce­nia.
  Nie zabra­kło na nim jaj, chleba, kieł­basy, wędlin, chrzanu, owo­ców, octu, pie­przu, soli, baranka, a nawet cze­ko­la­do­wych zającz­ków i pisa­nek. Nie­któ­rzy Miesz­kańcy dodat­kowo przy­go­to­wali potrawy wielkanocne w swo­ich własnych przepięknie przystrojonych koszykach.
  Zgod­nie z tra­dy­cją w Wielką Sobotę do Świe­tlicy Domu przy­je­chała Pani Dyrek­tor Maria Mańko, aby uczest­ni­czyć w uro­czy­stym poświę­ce­niu pokarmu i modli­twie. Kapelan naszego Domu – ks. Józef Trze­ciak poświę­cił zgro­ma­dzone pro­dukty spo­żyw­cze i pobło­go­sła­wił wszyst­kich zebra­nych. Wszy­scy zło­żyli sobie ser­deczne życze­nia, a następ­nie zro­bili pamiąt­kowe foto­gra­fie przy stole wielkanocnym.

  Napisz do nas
  Skip to content