Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony Internetowej DPS w Babicy

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Babicy z Filią w Pstrągowej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Internetowej DPS w Babicy.

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-06-09
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-01-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-18
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Szlachta.
 • E-mail: dyrektor@dpsbabica.pl
 • Telefon: 17 2771187

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Babicy z Filią w Pstrągowej Woli
 • Adres: Babica 2
  38-120 Czudec
 • E-mail: sekretariat@dpsbabica.pl
 • Telefon: 17 2771187

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej w Babicy – Babica 2, 38-120 Czudec

 • Budynek DPS w Babicy składa się z budynku „Dworku” (parter, I piętro, II piętro) i tzw. „Pawilonu” (parter, I piętro) połączonych węzłem komunikacyjnym.
 • Do budynku DPS w Babicy prowadzą 2 wejścia. Wejście główne (od strony parku) pozbawione jest barier architektonicznych i zapewnia możliwość wejścia do budynku osobom z niepełnosprawnością ruchową. Do wejścia dodatkowego (od strony południowej) prowadzą schody.
 • Sekretariat i gabinet dyrektora znajdują się po prawej stronie od wejścia głównego na II piętrze budynku „Dworku”, do których nie można dostać się wózkiem inwalidzkim. Osoby z niepełnosprawnością ruchową
  i mające problem z poruszaniem się po schodach obsługiwane są na parterze budynku w dyżurce centralnej lub świetlicy.
 • Dla osób na wózkach dostępna jest cała powierzchnia parteru oraz
  I piętra obu części budynku.
 • Budynek jest wyposażony w dwie platformy osobowe (po jednej
  w każdej części budynku) umożliwiające osobom z dysfunkcją narządów ruchu transport na I piętro budynku. W budynku nie ma windy osobowej.
 • Przed budynkiem Domu Pomocy Społecznej w Babicy funkcjonuje parking dla pracowników i osób odwiedzających. Na terenie DPS
  w Babicy wydzielono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W Domu Pomocy Społecznej w Babicy nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych
  i słabo widzących.
 • W Domu Pomocy Społecznej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Filia Domu Pomocy Społecznej w Pstrągowej Woli – 38-121 Pstrągowa 616

 • Budynek Filii DPS w Pstrągowej Woli składa się z przyziemia, parteru
  i I piętra.
 • Do budynku Filii DPS w Pstrągowej Woli prowadzi jedno główne wejście po schodach. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika pełniącego dyżur w danym dniu. Dostępna jest również winda dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Dla osób na wózkach dostępna jest cała powierzchnia budynku.
 • Budynek jest wyposażony w windę osobową umożliwiającą osobom
  z dysfunkcją narządów ruchu transport na wszystkie kondygnacje budynku.
 • Przed budynkiem Domu Pomocy Społecznej w Babicy funkcjonuje parking dla pracowników i osób odwiedzających. Na terenie Filii DPS
  w Pstrągowej nie wydzielono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W Domu Pomocy Społecznej w Babicy nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych
  i słabo widzących.
 • W Domu Pomocy Społecznej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.
Napisz do nas
Skip to content